Maak kennis met MMLab

MMLab B.V.

MMLab is ruim 20 jaar actief in de asbestbranche en heeft kwaliteit en leverbetrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Wij leiden onze analisten zelf op middels ons interne opleidingstraject.

Door een flexibele houding met betrekking tot onze planning en kwaliteitsafdeling zijn wij altijd oplossingsgericht. Door een platte organisatie zijn de lijnen kort en proberen wij u als klant zo goed mogelijk te helpen. Als geen ander weten wij dat kwaliteit en snelheid belangrijke voorwaarden zijn. Immers, het proces moet door en stagnatie als gevolg van onbetrouwbare analyseresultaten kan grote gevolgen hebben voor de logistiek en kosten. Natuurlijk zijn wij 24/7 bereikbaar om te allen tijde de opdrachtgevers van dienst te kunnen zijn.

Het laboratorium is in hetzelfde pand gevestigd is als onze andere dienstverleningen, daardoor kan bij twijfel over een asbestverdacht materiaalmonster direct overleg plaatsvinden. Waar nodig kunnen monsters opnieuw worden geanalyseerd zonder noemenswaardige vertraging ter controle van de eerdere uitkomst. Wij zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van eindcontroles na asbestverwijdering op saneringslocaties, het analyseren van materiaalmonsters door middel van polarisatie en het analyseren van kleef- en luchtmonsters middels de SEM (Scanning Electronen Microscoop).

Accreditatie

Alle asbestgerelateerd werkzaamheden hebben te maken met certificaten en/of accreditaten. MMLab is voor diverse werkzaamheden geaccrediteerd. Dit biedt u als klant zekerheid over de juistheid van handelen en betrouwbaarheid van de analyses. Middels periodieke aangekondigde en onaangekondigde inspecties wordt door externe partijen geverifieerd of wij doen wat wij beloven volgens de geldende regels en eisen. MMLab is geaccrediteerd met als specificaties ISO17020 en NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder I183 en L352.

Het asbestproces bestaat grofweg uit drie stappen: de asbestinventarisatie, de asbetsanering en de vrijgavecontrole. Wanneer door een gecertifieerd asbestinventarisatiebureau een onderzoek is uitgevoerd en de bevindingen zijn omschreven in het asbestinventarisatierapport, zal een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest gaan saneren. Het is van belang dat nadat het asbest gesaneerd is, een goede onafhankelijke controle wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium om te bepalen of de situatie weer veilig is. MMLab is bevoegd om deze eindcontroles uit te voeren om zo te kunnen beoordelen of de locatie waar het asbest gesaneerd is, veilig betreden kan worden door derden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vanuit de wetgeving kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties:

  • Asbestsanering in een woning/gebouw: hierbij voert het laboratorium een visuele inspectie uit naar locaties waar het asbest aanwezig was. Zo kan worden beoordeeld of dit goed verwijderd is. Als de visuele inspectie geen afwijkingen te zien geven, moeten in bepaalde gevallen luchtmetingen worden uitgevoerd conform de voorgeschreven norm. Onderzocht wordt of nog (respirabele) vezels aanwezig zijn in de lucht welke mogelijk een risico vormen voor de gezondheid. Indien de luchtmeting goed is (vezelconcentratie beneden de norm), kan de werklocatie worden vrijgegeven en kan iedereen de locatie veilig betreden.
  • Asbestsanering buiten een woning/gebouw: hierbij wordt alleen een visuele inspectie uitgevoerd om zodoende duidelijk te krijgen of asbesthoudende restanten nog aanwezig zijn. Na goedkeuring door de analist van het werkgebied kan de locatie veilig worden betreden. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de NEN2990.

Analyses / laboratorium

MMLab is geaccrediteerd voor het uitvoeren van diverse monsteranalysemethodes. Deze methodes kunnen worden gebruikt om aan te tonen of in een specifiek materiaal (materiaalmonster) asbest aanwezig is of dat specifieke risico’s aan een situatie gekoppeld zijn. MMLab analyseert zowel materiaal-, kleef- en luchtmonsters.

Materiaalmonsters:
Wanneer door een asbestinventariseerder een asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan hier een monstername van plaatsvinden. Het monster wordt dubbel verpakt en ingeleverd bij het laboratorium, waarna middels specifieke microscopiemethodes onderzocht wordt of dat het hier gaat om asbestvezels die verwerkt zijn in het materiaal alsmede om welk soort asbest het gaat. De accreditatie die hiervoor gebruikt wordt, staat omschreven in de NEN 5896.

Kleef- en luchtmonsters:
Wanneer op een locatie beschadigd asbest is geconstateerd, kan het zijn dat een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd (is de locatie veilig). De beoordeling kan deels gedaan worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en deels door een geaccrediteerd laboratorium. Om een goed beeld te kunnen vormen van de aanwezige risico’s, worden representatief monsters genomen welke door een Scanning Elektronen Microscoop (SEM) geanalyseerd worden. Deze monsters kunnen omschreven worden als kleefmonsters (potentieel risico, aantonen of asbestvezels zich op de grond bevinden in de nabijheid van de bron) en luchtmonsters (actueel risico, aantonen in hoeverre asbestvezels in de lucht aanwezig zijn). De accreditatie die hiervoor gebruikt wordt staat omschreven in de NEN-EN-ISO14966 en ISO16000-27.

HOW WE WORK

Working Progress

01 STEP

Request a Meeting

Lorem Ipsum is simply free dumy text of the printing and amet consecte simple piscing.

02 STEP

Recieve Custom Plan

Lorem Ipsum is simply free dumy text of the printing and amet consecte simple piscing.

03 STEP

Let’s Make it Happen

Lorem Ipsum is simply free dumy text of the printing and amet consecte simple piscing.

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit
ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci ipsum dolor sit amet elit magnis.


Collega's gezocht!

De AMP-Groep is regelmatig op zoek naar collega's.

We Provide you the Highest
Quality Work that Meets
your Expectations

Strong
Structures

Creative
& Professional

Quality
Land Building

OUR RESPONSIBILITY

Nieuws